پدر:شُکوه کوه از وجود تو بود

انگار همین دیروز بود که اغوش پر مهرش را بر ما گشود.عطر و بوی مهربانی اش تو را مست می کرد وقتی چند لحظه فارغ از همه ی خوب وبد جهان آرام می گرفتی . گویا روزها کوتاه وبی خیر شده اند .انگار نه انگار کمتر از یک سال پیش ، بیش از هشتاد سال داشت ، به جوانی بُرنا و تنومند می ماند .شکوهمند تر از کوه . قامتش از سرو سَهی شاعران نیز راست تر بود.در برابر بدیهای روزگار الف قامت مانده بود.کسی گمان نمی کرد آن قد وبالا به یک باره در هم بشکند .به همین سادگی 10 ماه از دوری او گذشت . این بار  در روز "پدر "سنگ سرد گور او را در آغوش گرفتیم و دلی سیر گریستیم ، در سالی که بی پدر و مادر شدیم. روانشان شاد   

/ 0 نظر / 27 بازدید