/ 1 نظر / 42 بازدید
احمدزاده

معلوم هست دنبال چي ميگردي؟اين چه جوراخباروتحليل سياسي است شايدشمابدنبال طنزسياسي هستيد! گيرم درگوشه اي ازكشوريك نفرياگروهي خبطي هم كردنبايدشمااشتباه آنانراتوسعه بدهيد.براي اشتباهات سايرگروه هاهم همين كارراخواهيدكرد؟