فیلسوفانه های من

 پنجره های سیاسی!

پنجره هایی که با هر بادی " وا" و " بسته " شوند، " وابسته" هستند نه مستقل !؟
 15مهر96

/ 0 نظر / 56 بازدید